• Ekologie: environmentální audit

  • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

  • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Registry právních požadavků

Obecné registry – oblasti BOZP, ochrana životního prostředí, systémy řízení

Kompletní a přehledný souhrn všech povinností pro fyzické a právnické osoby podnikající v České republice při ochraně životního prostředí, BOZP a QMS doplněný soupisem všech platných právních předpisů, norem, legislativy EU a právních odpovědností v životním prostředí v České republice a EU.

Každé čtvrtletí Vám budeme poskytovat aktualizovaný přehled všech novelizovaných, doplněných, či nových právních předpisů v oblasti životního prostředí i s předpokládanými změnami do budoucnosti.

Konkrétní registry

Připravíme pro Vás aktuální Registr environmentálních povinností nebo povinností v oblasti BOZP specifický právě pro Váš podnik a tzv. „šitý na míru“.

V našem registru najdete jakým způsobem a kdy zasílat všechna potřebná hlášení, záznamy a evidence a jakým institucím, kdy provádět měření v oblasti ovzduší, vody a jakým způsobem, kde najít potřebné formuláře, jak nakládat s odpady, obaly, chemickými látkami a další.

Jak Registr konkrétních povinností funguje?

Odborní pracovníci společnosti EKOAUDIT, spol. s r.o. vypracují na základě zjištění činností v podniku se vztahem k ŽP nebo BOZP Registr konkrétních povinností (vždy podle platné legislativy) a zašlou jej pomocí emailu pověřenému pracovníkovi v podniku.

Aktualizace probíhá na základě změn v legislativě a to „ONLINE“. Vždy, když je identifikována nová povinnost vztahující se na podnik, je zaslán nový (aktualizovaný) registr konkrétních povinností pomocí emailu. Odborný pracovník společnosti EKOAUDIT, spol. s r.o. provádí identifikaci nové legislativy v intervalu minimálně 1x týdně. 

Tento přístup je plně v souladu s požadavky systému řízení EMS dle ISO 14 001 bod 4.3.2 Právní a jiné požadavky (ověřeno u certifikačních organizací).