• Ekologie: environmentální audit

 • Energetika: posuzování projektů alternativních zdrojů energií

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | požární ochrana

 • Školení zaměstnanců a manažerů | koučink

Ekologie

 • zpracování geologických a hydrogeologických průzkumů (akreditované laboratorní zkoušky)
 • provádění auditů (environmentální, Due Diligence, právní audit apod.)
 • zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • zpracování dokumentace SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí)
 • rozptylové, hlukové, pachové studie (měření a vyhodnocení)
 • ekologická újma (hodnocení rizik ekologické újmy)
 • studie proveditelnosti
 • zpracování žádosti dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)
 • hodnocení ekologické bezpečnosti budov (metoda BREEAM)
 • zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ)
 • zpracování provozních řádů, bezpečnostních zpráv, hlášení, havarijních plánů, evidencí apod. v oblastech ochrany životního prostředí (vod, ovzduší, odpadů, nakládání s chemickými látkami, obaly…)